– Ngày 11/11/2016, Chúa đã gọi Cha cố AnTôn Nguyễn Thanh Minh trở về với Chúa. Hôm nay ngày 11/11/2017, đúng tròn một năm kể từ ngày Cha Cố mất. Giáo Xứ tổ chức lễ giỗ 1 năm cho Cha cố. Thánh lễ đồng tế được tổ chức trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mong rằng bà con giáo dân trong và ngoài Giáo Xứ thêm lời cầu nguyện cho Cha cố AnTôn để Cha nếu có lỡ vướng mắc điều gì cũng được sớm ngày hưởng nhan thánh Chúa.