Ngày 29.8, toàn thể Giáo Hội mừng kính lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, đồng thời cũng là bổn mạng của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Trinh Vương. Vì thế, Cha Xứ Giuse cử hành Thánh Lễ mừng kính bổn mảng Xứ Đoàn Gioan Tiền Hô, trong tâm tình cầu nguyện và tạ ơn. Thánh lễ được cử hành sốt sáng và trang nghiệm. Xin thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Trinh Vương cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho toàn thể thiếu nhi, đồng thời mong Ngài cũng phù hộ cho sự phát triển của Xứ Đoàn trong tương lai.