Ngày 2/11, toàn thể Giáo Hội nói chung và Giáo Xứ Trinh Vương B1 nói riêng mừng lễ các đẳng linh hồn. Thánh lễ được tổ chức ở nghĩa trang Giáo Xứ trong bầu không khi trang nghiêm và cầu nguyện.