Ngày 7/12/2017, Giáo Xứ vui mừng tổ chức thánh lễ tạ ơn vĩnh khấn cho một người con của Giáo Xứ, đó là Soeur Maria Hoàng Thị Mộng Du. Sau nhiều thời gian bước theo ơn gọi, Soeur đã được chính thức vĩnh khấn. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Soeur cũng như cầu nguyện cho ơn gọi theo Chúa.