– Giáo xứ vô cùng thương tiếc báo tin đến toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài Giáo Xứ, Soeur Maria Goretti Đinh Thị Thu Nga đã được Chúa gọi về. Soeur đã có thời gian hoạt động và giúp đỡ Giáo Xứ cách đây cũng hơn 20 năm. Cha Xứ Giuse cùng Hội Đồng Mục Vụ đã đến để dâng lễ, cầu nguyện cho linh hồn Soeur.